top of page

Sopimusehdot

2NDHOMES TAMPERE OY

27.7.2022

ASUNNON VUOKRAAJA / PALVELUNTARJOAJA

2ndhomes Tampere Oy (Y-tunnus 2889484-3)
 

Lyhytaikainen vuokrasopimus

LYHYTAIKAISEN VUOKRASOPIMUKSEN SOPIMUSEHDOT

Näitä sopimusehtoja sovelletaan 2ndhomes Tampere Oy:n (Y-tunnus 2889484-3) (myöhemmin 2ndhomes Tampere) ja Asiakkaan välillä, kun Asiakas vuokraa 2ndhomes Tampereelta kalustetun asunnon, tai ostaa muita palveluita, ja kun 2ndhomes Tampere suorittaa näitä palveluja Asiakkaalle.

Sopimuspuolina ovat Asiakas ja 2ndhomes Tampere Oy, jotka ovat sopineet asuinhuoneiston vuokraus- ym. palvelujen suorittamisesta. Lisäksi palveluiden varaamiseen ja suorittamiseen sovelletaan mahdollisia vuokrausalustan, kuten Oikotien, Vuokraoven, AirBnB:n, Booking.comin tai Expedian vuokrausehtoja. 

Asiakkaan vastuu ja tiedonantovelvollisuus vuokrasopimuksen sisällöstä

Asiakas on asunnon vuokrannut tai palvelun varauksen tehnyt henkilö, kuka tahansa vuokratussa huoneistossa vieraileva henkilö sekä kuka tahansa huoneistossa oleskeleva henkilö. Asunnon vuokrannut, ja täten nämä sopimusehdot hyväksynyt, henkilö vastaa ensisijaisesti kaikkien vuokrasopimuksen synnyttämien velvoitteiden ja vahingonkorvausten täyttämisestä sekä huoneistossa asumiseen liittyvien sääntöjen, kuten taloyhtiön järjestyssääntöjen, noudattamisesta. Vuokrauksen tehnyt henkilö on velvollinen huolehtimaan, että asunnossa asuvat tai oleskelevat henkilöt ovat tietoisia kaikista asunnon käyttöä koskevista säännöksistä, ehdoista ja velvoitteista.

Asunnon vuokrannut henkilö on velvollinen ennen vuokrasopimuksen alkamista sekä huoneistossa asuvien asukkaan tai asukkaiden vaihtuessa välittömästi ilmoittamaan kaikkien asiakkaiden olennaiset yhteys- ja tunnistetiedot kuten esimerkiksi henkilötunnukset ja puhelinnumerot kirjallisesti 2ndhomes Tampere Oy:lle sähköpostiosoitteeseen tampere@2ndhomes.fi.

Sopimuksen synty ja voimassaolo

Asiakkaan tekemä vuokraus on sopimusosapuolia sitova Asiakkaan tehtyä varauksen huoneiston vuokraamisesta, ellei toisin sovita. 2ndhomes Tampere Oy voi vaatia Asiakkaalta varaus- tai etukäteismaksua, ennen kuin vuokrasopimuksesta tulee osapuolia sitova, eli esimerkiksi ennen kuin mahdollinen vuokrauksen ilmainen peruutusaika umpeutuu. Madollisesta ilmaisesta peruutusajasta ilmoitetaan aina erikseen vuokrausta tehtäessä vuokrattavaa asuntoa välittävällä alustalla. Mikäli ilmaisesta peruutusajasta ei ole mainintaa, niin sitä ei ole. Huoneistojen vuokrauksen varaus- tai etukäteismaksuille ei makseta korkoa. Lyhytaikainen vuokrasopimus on voimassa sopimuksessa eritellyn määräajan, ellei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu.

Vuokrasopimus astuu täydessä mitassaan kaikkine ehtoineen voimaan ilman erillistä vahvistusta heti, kun mahdollinen ilmainen peruutusaika umpeutuu tai kun varausmaksu tai vuokravakuus on maksettu. Muussa tapauksessa kyseinen sopimus astuu täydessä mitassaan kaikkine ehtoineen voimaan heti, kun vahvistus asunnon vuokrauksesta on toimitettu palveluja välittävällä alustalla Asiakkaalle tai Asiakkaan ilmoittaman sähköpostiin. Asiakkaalla on oikeus perua tekemänsä vuokraus yhden (1) tunnin ajan sopimusehtojen toimittamisesta, mikäli hän ei niitä hyväksy. Muussa tapauksessa vuokrasopimus katsotaan hyväksytyksi kaikkine ehtoineen myös ilman erillistä allekirjoitusta tai muuta vahvistusta. Mahdollinen vuokrauksen peruminen tulee tehdä kirjallisesti sähköpostiin tampere@2ndhomes.fi.

2ndhomes Tampere Oy:llä on oikeus laskuttaa Asiakasta vuokra-/palvelusopimuksen jatketulta voimassaolojaksolta sopimuksessa asetettujen perusteiden mukaisesti. 2ndhomes Tampere Oy:llä on lisäksi oikeus laskuttaa Asiakkaalta kaikki Asiakkaan sopimuksen mukaisten velvoitteiden oikea-aikaisen täyttämisen laiminlyönneistä aiheutuneet kulut ja kustannukset.

Vastuu

Kun sitova vuokra-/palvelusopimus on syntynyt, on Asiakas velvollinen maksamaan sopimuksessa sovitut maksut viimeistään eräpäivänä sopimuksen mukaisin maksuehdoin tai käytetyn palvelualustan mukaisin maksuehdoin. 

Maksujen viivästyminen

2ndhomes Tampere Oy:llä on oikeus periä viivästyneistä maksuista 8 %:n viivästyskorko eräpäivästä lukien. Kuluttajan kohdalla viivästyskorko määräytyy kuitenkin korkolain mukaan. Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euron käsittelymaksu. 

 

Asiakkaan tiedonantovelvollisuudet

Sopiessaan huoneiston vuokraamisesta Asiakkaan on annettava oikeat ja lain edellyttämät henkilötiedot tai muutoin 2ndhomes Tampere Oy:n vuokraustoimintaa varten tarvittavat henkilötiedot. Mikäli edellä mainittuja tietoja on ilmoitettu virheellisesti vuokrausta tehtäessä, tulee Asiakkaan korjata nämä tiedot välittömästi ilmoittaen niistä kirjallisesti osoitteeseen tampere@2ndhomes.fi. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä toimittamalla kopio henkilöllisyystodistuksestaan 2ndhomes Tampere Oy:lle. Mikäli Asiakas ei anna pyydettyjä henkilötietoja, on 2ndhomes Tampere Oy:llä oikeus olla luovuttamatta vuokratun huoneiston avaimia. Tämä ei poista Asiakkaan velvollisuutta suorittaa sopimuksen mukaisia velvoitteitaan.

Vuokrattavan asunnon käyttöön liittyvät velvollisuudet

Asiakas saa käyttää vuokrattavaa asuntoa tavanomaiseen elämiseen ja asumiseen. Asuntoa tai sen osaa ei saa luovuttaa toisen käytettäväksi, ellei tästä ole etukäteen sovittu 2ndhomes Tampere Oy:n kanssa kirjallisesti. Asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen henkilö vuokratakseen asunnon.

a. Asiakkaan on hoidettava vuokrattavaa asuntoa ja siihen kuuluvaa irtaimistoa ja varustusta huolellisesti, sekä käytettävä asuntoa, irtaimistoa ja varustusta vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttötarkoitukseen.

b. Häiriön aiheuttaminen asunnossa on kiellettyä, eikä Asiakas saa häiritä käyttäytymisellään asunnon läheisyydessä asuvia. Asumisen aikana on noudatettava asunnon sekä taloyhtiön järjestyssääntöjä, viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä sekä lainsäädäntöä. Näiden ohjeiden ja järjestyssääntöjen selvittäminen on Asiakkaan vastuulla.

c. Asunnossa ja muissa asuntoon liittyvän kiinteistön tiloissa ei saa tupakoida tai käyttää hajusteita.

d. Asunnossa ei saa harjoittaa rikollista toimintaa.

e. Kopioiden teettäminen avaimista on kiellettyä.

f. Vuokratussa asunnossa ei saa pitää eläimiä ilman 2ndhomes Tampere Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta. 

g. Asunnossa ei saa polttaa kynttilöitä tai tuikkuja.

Lisäksi Asiakkaalla on velvollisuus huolehtia, että:

 • asunto ja kiinteistön yhteiset tilat säilyvät siisteinä ja viihtyisinä

 • valot ja sähkölaitteet sammutetaan sekä vesihanat ja -liitännät suljetaan asunnosta poistuttaessa sekä asiakkaan nukkuessa

 • ovet lukitaan ja ikkunat suljetaan aina asunnosta poistuttaessa

 • asunnon avaimet ja mahdolliset ovikoodit eivät joudu ulkopuolisten haltuun tai katoa

 • asunnossa ei tehdä korjaus- tai muutostöitä tai mitään muitakaan rakennusteknisiä töitä

 • asunnossa ei järjestetä juhlia ilman erillistä lupaa

Mikäli Asiakas on toiminut vastoin yllä esitettyjä velvollisuuksia, on tehtyä lyhytvuokrasopimusta rikottu, jolloin sopimus voidaan välittömästi purkaa ja sopimusta rikkonut henkilö välittömästi poistaa asunnosta. Tällaisessa tapauksessa poistettu henkilö ei voi vaatia suoritettujen maksujen palauttamista, korvauksia tai alennusta sopimuksen mukaisesta hinnasta, mutta on velvollinen suorittamaan jäljellä olevan sopimuskauden mukaiset velvoitteet. 

2ndhomes Tampere Oy:llä on kaikkien huoneistossa mahdollisesti aiheutuneiden vahinkojen täysimääräisten korvausten lisäksi oikeus periä +100 euron kertamaksu asiakkaalta, mikäli Asiakas rikkoo lyhytaikaista vuokrasopimusta. Veloitettavan kertamaksun suuruus määräytyy alla olevan listauksen mukaisesti:

Sopimussakko +100 euroa:

 • Irtaimiston, kiinteän sisustuksen tai huoneiston osien vahingoittaminen alle 100 euron arvosta

 • Lemmikin tai muun kotieläimen tuominen asuntoon ilman erillistä kirjallista lupaa

 • Taloyhtiön hiljaisuuden rikkominen ja/tai naapureiden häiritseminen siten, että Poliisi, naapuri tai taloyhtiön edustaja ottaa yhteyttä 2ndhomes Tampere Oy:n edustajaan

 • Tupakointi asunnossa siten, että tupakan haju voidaan aistinvaraisesti todeta 2ndhomes Tampereen henkilökunnan toimesta vuokrasuhteen päätyttyä

 • Juhlien järjestäminen asunnossa ilman erillistä lupaa

 • Lyhytaikaisen vuokrasopimuksen ulkopuolisten henkilöiden päästäminen asuntoon ilman 2ndhomes Tampere Oy:n lupaa

 • 2ndhomes Tampere Oy:n järjestämän henkilön kutsuminen paikalle asunnon oven avaamiseksi

Sopimussakko +500 euroa:

 • Irtaimiston, kiinteän sisustuksen tai huoneiston osien vahingoittaminen 100 – 500 euron arvosta

 • Asunnon avainten hukkaaminen

Sopimussakko +1000 euroa:

 • Taloyhtiön hiljaisuuden rikkominen ja naapureiden häiritseminen siten, että 2ndhomes Tampere Oy saa asian johdosta kirjallisen varoituksen

Asiakkaan henkilökohtaiset tavarat

2ndhomes Tampere Oy ei vastaa asuntoon tai yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista. 

2ndhomes Tampere Oy:n oikeus päästä asuntoon sen kunnon ja hoidon valvomista varten

Asiakkaan on viivytyksittä päästettävä 2ndhomes Tampere Oy:n tai tämän hallinnoimien asuntojen tai taloyhtiön nimeämän teknisen edustajan vierailemaan asunnossa. Tarvittaessa 2ndhomes Tampere Oy:n edustajalla tai kolmannella taholla, kuten esimerkiksi huoneiston omistajalla tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä on oikeus tarkistaa asunto ilman Asiakkaan erillistä suostumusta. Jos Asiakas on tilannut 2ndhomes Tampere Oy:ltä palveluja, jotka edellyttävät käyntiä asunnossa, ei Asiakkaalle aina ole mahdollisuutta antaa ennakkoilmoitusta käyntiajankohdasta.

Sopimukseen liittyvät tiedonannot

Asiakkaan on varausta tehdessä annettava sähköpostiosoite, johon 2ndhomes Tampere Oy voi asiakkaan pyytäessä lähettää sopimusta koskevat tiedoksiannot. 2ndhomes Tampere Oy voi lyhytaikaisen vuokrasopimuksen voimassaoloaikana lähettää Asiakkaalle sähköpostitse ja SMS-viestein myös asiakaspalveluun liittyviä ilmoituksia, joissa muistutetaan muun muassa sopimuksenmukaisista määräajoista ja/tai muista velvollisuuksista.

Vahingon, haitan ja häiriön korvaaminen

Asiakas on velvollinen korvaamaan 2ndhomes Tampere Oy:lle täysimääräisesti vahingon, jonka Asiakas tahallisesti, laiminlyönnillään tai muulla huolimattomalla menettelyllään aiheuttaa asunnolle, sen varustukselle ja irtaimistolle, muille Asiakkaan käytössä oleville tiloille tai kolmansille osapuolille ja heidän omaisuudelleen. Myös huoneistosta kadonnut irtaimisto ja Asiakkaan käytössä olevien tilojen epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskulut tulee korvata täysimääräisesti. Asiakas on aiemmin mainittujen lisämaksujen lisäksi korvausvelvollinen kaikista asunnossa tapahtuvista vaurioista ja häiriöistä. 

 

Asiakas on velvollinen korvaamaan 2ndhomes Tampere Oy:lle lisäksi täysimääräisesti asunnon väliaikaisesta sulkemisesta aiheutuvat tulonmenetykset aiemman vuoden vastaavan ajankohdan keskiarvotulon perusteella, tai 2ndhomes Tampere Oy:n parhaan arvion mukaan, mikäli asunto todetaan asuinkelvottomaksi Asiakkaan tai hänen luvallaan huoneistossa oleskelleen tai asunnossa vierailleen henkilön tahallisen, laiminlyöneen tai muulla huolimattomalla menettelyllä aiheuttaneen vahingon myötä, joka on kohdistunut asunnolle, sen varustukselle ja irtaimistolle, muille Asiakkaan käytössä oleville tiloille tai kolmansille osapuolille ja heidän omaisuudelleen.

2ndhomes Tampere Oy ei ole vastuussa mistään asunnossa tapahtuvista henkilö- tai omaisuusvahingoista. Asiakkaan vastuulla on myös ilmoittaa välittömästi kaikista huomaamistaan turvallisuuspuutteista kirjallisesti osoitteeseen tampere@2ndhomes.fi

Vapautuminen korvausvastuusta

Asiakas vapautuu korvausvastuusta, mikäli ja vasta kun 2ndhomes Tampere Oy saa täyden korvauksen vahingosta vahingonaiheuttajalta.

 

Ilmoitus vahingosta

Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava 2ndhomes Tampere Oy:lle asuntoa kohdanneesta vahingosta. Mikäli vahinko tai vaurio on kohdistunut muuhun kuin asunnon irtaimistoon, tulee siitä 2ndhomes Tampere Oy:n lisäksi välittömästi ilmoittaa asuinhuoneiston taloyhtiön huoltoyhtiölle. Asiakas, joka laiminlyö ilmoittamisvelvollisuutensa, vastaa laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta.

Ylivoimainen este

Ylivoimaisena esteenä pidetään muun ohella vesivahinkoa, onnettomuutta, tulipaloa, lakkoa, luonnonmullistusta, energiajakelun keskeytystä, sähkökatkosta, vesi- ja viemäriongelmia, lämmitysongelmia, internetverkkoyhteyskatkoksia ja kolmannen tahon huolto-, korjaus- tai muita töitä. 2ndhomes Tampere Oy:n yhteistyökumppania kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös 2ndhomes Tampere Oy:n vastuuvapausperusteeksi.

Asiakasviestintä & markkinointi

Vuokra- ja asiakassuhteen ylläpitämiseksi 2ndhomes Tampere viestii Asiakkaalle asioista, jotka liittyvät Asiakkaan 2ndhomes Tampereelta ostamiin palveluihin tai vuokrasuhteen ylläpitoon. Asiakasviestit voidaan lähettää sähköisesti tai kirjeitse ja ne saattavat sisältää myös markkinointia. Nämä sopimusehdot hyväksymällä, ja/tai vuokrausta jatkamalla näiden ehtojen toimittamisen jälkeen, antaa Asiakas 2ndhomes Tampereelle markkinointiluvan. Asiakas voi myös kieltää suoramarkkinoinnin olemalla asiasta erikseen yhteydessä kirjallisesti osoitteeseen tampere@2ndhomes.fi

2ndhomes Tampere Oy:n sopimuksen purkuoikeus

2ndhomes Tampere Oy:llä on oikeus purkaa lyhytaikainen vuokrasopimus tai muu palvelusopimus, jos käy ilmi, että Asiakas rikkoo olennaisesti näitä sopimusehtoja. Sopimus päättyy välittömästi purkamisilmoituksen tiedoksiantoon tai myöhemmin, mikäli 2ndhomes Tampere Oy on ilmoittanut myöhemmän ajankohdan. Purkamisen jälkeen tämä sopimus säilyttää merkityksensä korvausten laskentaperusteena. 

 

2ndhomes Tampere Oy:llä on oikeus purkaa sopimus välittömästi muun muassa seuraavista perusteista:

 • Maksamatta jääneet maksut

 • Asunnon käyttöoikeuden luovuttaminen kolmannelle osapuolelle ilman 2ndhomes Tampere Oy:n kirjallista lupaa

 • Häiriön aiheuttaminen

 • Asunnon tai muiden tilojen vaurioittaminen

 • Taloyhtiön tai viranomaisten laatimien järjestyssääntöjen noudattamatta jättäminen

 • Asunnossa on harjoitettu tai harjoitetaan Suomen lain vastaista toimintaa

 • Asuntoa käytetään olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin tavanomaiseen elämiseen ja asumiseen taikka Asiakas päästää asuntoon asumaan ulkopuolisia henkilöitä, joita ei ole ennen vuokraamista ilmoitettu 2ndhomes Tampere Oy:lle ja nimetty Asiakkaiksi.

2ndhomes Tampere Oy pidättää oikeuden avainten luovutukseen. Avaimia ei luovuteta vuokrauksen tehneelle henkilölle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle, mikäli epäillään henkilön olevan päihtynyt, aiheuttavan järjestyshäiriötä asunnossa tai rikkovan tämän sopimuksen ehtoja huoneiston vuokraamisen aikana. 2ndhomes Tampere pidättää oikeuden asian arviointiin ja voi arvioida asian avainten luovutustilanteessa yksipuolisesti. Mikäli 2ndhomes Tampere Oy päättää olla luovuttamatta avaimia Asiakkaalle edellä mainituin perustein, on 2ndhomes Tampereella oikeus tämän sopimuksen nojalla periä Asiakkaalta täysi maksu huoneiston vuokraamisesta luovuttamatta asunnon käyttöoikeutta Asiakkaalle. 

Mikäli osa sopimuksesta on tai tulee lainsäädännöllisten muutosten takia, viranomaismääräyksellä tai muista syistä pätemättömäksi tai mitättömäksi, on sopimus muilta osin yhä voimassa.

Lyhytaikaisen vuokrasopimuksen, näiden sopimusehtojen tai kategoriaehtojen noudattamisesta syntyvät erimielisyydet ja muut sopimuspuolien väliset riidat ratkaistaan soveltaen Suomen lakia. Kaikki erimielisyydet, riippumatta osapuolten kansallisuuksista ja asemasta prosessissa, ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

bottom of page